گروه مشاوران برندینگ فراسو
سموم و آفات
تازه‌ها

انواع آفات کلزا

کلزا یکی از گیاهان روغنی خانواده کلم‌ ها است و روغن آن خواص زیادی دارد. برای افزایش عملکرد و جلوگیری از وارد شدن خسارت به محصول باید آفات کلزا را بشناسیم.

کلزا یکی از گیاهان روغنی خانواده کلم‌ ها است و روغن آن خواص زیادی دارد. برای افزایش عملکرد و جلوگیری از وارد شدن خسارت به محصول باید آفات کلزا را بشناسیم.

شته مومی

انواع مختلفی از شته ‌ها می‌توانند به گیاه کلزا خسارت وارد کنند. شته مومی یکی از مهم ترین آفات کلزا یا دانه ‌های روغنی می ‌باشد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ آﻓﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﭼﻮن، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ازدﯾﺎد ﻧﺴﻞ ﺷﺘﻪ ﻫﺎ در آب و ﻫﻮای ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ آﻓﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺘﻪ ﻣﻮﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ و به راحتی در دماهای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد تولید مثل می‌کنند.

انواع مختلفی از شته ‌ها می‌توانند به گیاه کلزا خسارت وارد کنند. شته مومی یکی از مهم ترین آفات کلزا یا دانه ‌های روغنی می ‌باشد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ آﻓﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﭼﻮن، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ازدﯾﺎد ﻧﺴﻞ ﺷﺘﻪ ﻫﺎ در آب و ﻫﻮای ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ آﻓﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺘﻪ ﻣﻮﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ و به راحتی در دماهای کمتر از 5 درجه سانتی گراد تولید مثل می‌کنند.

کنترل شته در کلزا:

برای مبارزه با شته مومی از شته‌کش‌هایی مانند متاسیستوکس( ۱.۵لیتر در هکتار) و پریمور (یک لیتر در هکتار) با فاصله ۱۵ تا ۱۷ روز استفاده شود.

کک کلزا

سوسک ‌های ریزی هستند که به واسطه داشتن قدرت پرش کک نامیده می‌شوند. ﮐﮏ ﻫﺎ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ در زﯾﺮ ﺧﺎك و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا از ﭘﻨﺎهﮔﺎه زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﺮگ ﮐﻮﺗﯿﻠﯿﺪوﻧﯽ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﺰا و دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻠﯿﭙﺎﺋﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ می ‌کنند. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﺣﺸﺮات ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺧﺴﺎرت زا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻻرو ﮐﮏ ﭼﻠﯿﭙﺎﺋﯿﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ رﯾﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﻎ اﯾﻦ آﻓﺖ، ﺑﺮگ ﻫﺎی ﮐﻠﺰا و دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻠﯿﭙﺎﺋﯿﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ روی ﺑﺮگ آن ﻫﺎ می‌ شوند.

 سوسک ‌های ریزی هستند که به واسطه داشتن قدرت پرش کک نامیده می‌شوند. ﮐﮏ ﻫﺎ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ در زﯾﺮ ﺧﺎك و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا از ﭘﻨﺎهﮔﺎه زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﺮگ ﮐﻮﺗﯿﻠﯿﺪوﻧﯽ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﺰا و دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻠﯿﭙﺎﺋﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ می ‌کنند. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﺣﺸﺮات ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺧﺴﺎرت زا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻻرو ﮐﮏ ﭼﻠﯿﭙﺎﺋﯿﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ رﯾﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﻎ اﯾﻦ آﻓﺖ، ﺑﺮگ ﻫﺎی ﮐﻠﺰا و دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻠﯿﭙﺎﺋﯿﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ روی ﺑﺮگ آن ﻫﺎ می‌ شوند.

کنترل کک کلزا:

سموم شیمیایی مانند دیازینون (۱ تا ۱.۵ لیتر در هکتار) و کنفیدور(یک لیتر در هکتار) توصیه می ‌شود.

استفاده از قارچکش ‌هایی مانند کائوچو ۸ تا ۱۲ گرم در هر کیلوگرم بذر می ‌تواند تا حدودی از خسارت کک جلوگیری می کند.

سوسک منداب

زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﻻروﻫﺎ خارج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد را از ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن از ﺳﺮ می گیرند. ﺳﻮﺳﮏ ﻣﻨﺪاب ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ کند و ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪه آن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ روزت ﺑﺮ روی ﮐﻠﺰا و دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻠﯿﭙﺎﺋﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل وارد کند.

زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﻻروﻫﺎ خارج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد را از ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن از ﺳﺮ می گیرند. ﺳﻮﺳﮏ ﻣﻨﺪاب ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ کند و ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪه آن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ روزت ﺑﺮ روی ﮐﻠﺰا و دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻠﯿﭙﺎﺋﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل وارد کند.

کنترل:

استفاده از دیازینون ۶۰ درصد

ﺳﻮﺳﮏﻫﺎی ﮔﺮدهﺧﻮار ﮐﻠﺰا

ﺳﻮﺳﮏﻫﺎی ﮔﺮدهﺧﻮار داخل غنچه ‌ها تخم ریزی کرده و لاروها پس از تفریخ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎی ﮔﻞ تغذیه می‌کنند. همزمان ﺷﺪن زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎی ﮔﺮدهﺧﻮار( اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺧﺮداد) ﺑﺎ اﺗﻤﺎم دوره ﮔﻞدﻫﯽ ارﻗﺎم ﮐﻠﺰای ﺗﯿﭗ ﺑﻬﺎره ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻠﺰا ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﻗﺮار بگیرند.

ﺳﻮﺳﮏﻫﺎی ﮔﺮدهﺧﻮار داخل غنچه ‌ها تخم ریزی کرده و لاروها پس از تفریخ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎی ﮔﻞ تغذیه می‌کنند. همزمان ﺷﺪن زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎی ﮔﺮدهﺧﻮار( اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺧﺮداد) ﺑﺎ اﺗﻤﺎم دوره ﮔﻞدﻫﯽ ارﻗﺎم ﮐﻠﺰای ﺗﯿﭗ ﺑﻬﺎره ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻠﺰا ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﻗﺮار بگیرند.

کنترل:

کاربرد سمومی مانند فوزالون ۲.۵لیتر در هکتار یا آندوسولفان ۳ تا ۳.۵لیتر در هکتار

سفیده بزرگ کلم

یکی از آفات مهم کلزا است و زمستان گذرانی آن به شکل شفیره است. خسارت به این صورت است که لاروها ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و رﮔﺒﺮگ ﻫﺎ را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

یکی از آفات مهم کلزا است و زمستان گذرانی آن به شکل شفیره است. خسارت به این صورت است که لاروها ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و رﮔﺒﺮگ ﻫﺎ را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

کنترل سفیده بزرگ کلم:

استفاده از سمومی مانند فوزالون به مقدار ۱.۵ تا ۲.۵ لیتر در هکتار یا استفاده از دیازینون و سوین از حاشه بیرونی مزرعه به سمت داخل

سرخرطومی دانه کلزا

ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ آﻓﺖ، به ﺧﻮرﺟﯿﻦ ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﮔﻞ دﻫﯽ و ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﺣﻤﻠﻪ می‌کنند و در داﺧﻞ ﺧﻮرﺟﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﺨﻢرﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﯾﺦ از ﺑﺬور در ﺣﺎل ﻧﻤﻮ ﮐﻠﺰا ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و داخل خورجین‌ های کلزا دالان‌ هایی ایجاد می‌ کنند.

ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ آﻓﺖ، به ﺧﻮرﺟﯿﻦ ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﮔﻞ دﻫﯽ و ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﺣﻤﻠﻪ می‌کنند و در داﺧﻞ ﺧﻮرﺟﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﺨﻢرﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﯾﺦ از ﺑﺬور در ﺣﺎل ﻧﻤﻮ ﮐﻠﺰا ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و داخل خورجین‌ های کلزا دالان‌ هایی ایجاد می‌ کنند.

سن لیگوس

دارای انواع مختلفی هستند که برخی از آن ها از خورجین و برخی از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند و اندام‌ های هوایی را از بین می‌برند. این آفت در طول دوره گلدهی روی کلزا تخم ریزی می‌کنند و سببب تولید خورجین‌ های چروکیده می‌شوند.

دارای انواع مختلفی هستند که برخی از آن ها از خورجین و برخی از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند و اندام‌ های هوایی را از بین می‌برند. این آفت در طول دوره گلدهی روی کلزا تخم ریزی می‌کنند و سببب تولید خورجین‌ های چروکیده می‌شوند.

کنترل:

از بین بردن خردل وحشی و زیر خاک کردن بقایای گیاهان در کنترل آفت می‌تواند مهم باشد.

انواع کنه ‌ها

انواع کنه مانند کنه قرمز یا کنه قرمز زمینی که پس از ظهور گیاهچه کلزا از برگ‌ های آن تغذیه می‌کند. حمله کنه Bryobia باعث جمع شدن و فنجانی شدن برگ‌ های کلزا می‌شود.

دارای انواع مختلفی هستند که برخی از آن ها از خورجین و برخی از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند و اندام‌ های هوایی را از بین می‌برند. این آفت در طول دوره گلدهی روی کلزا تخم ریزی می‌کنند و سببب تولید خورجین‌ های چروکیده می‌شوند.

 

۰%

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !
منبع
امداد کشاورز
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا