برای قیمت تماس بگیرید

مهرورزان درسال ۱۳۸۲ به شماره ۲۳۱۲ با نام شرکت تعاونی توسعه روستایی مهرورزان در شهر آمل به ثبت رسیده است.استراتژی تشکیل ا...

  • ۰۹۱۱۳۲۷۳۷۱۵

  • مازندران ، آمل شهرک صنعتی فاز ۲ صنعت ۲
۱۳۴۸-۱۰-۱۱